Deelnemersvoorwaarden & bevestiging

Voorwaarden & Bevestiging

• Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Wandel4daagse "Schoorlse Duinen" en andere evenementen van de Sportwandelschool zonder daarvoor vergoeding te claimen.
• De inschrijving aan de Wandel4daagse "Schoorlse Duinen" dient persoonlijk te gebeuren.
• Inschrijving voor de Wandel4daagse "Schoorlse Duinen" is alleen mogelijk voor 4 dagen; vooraf dient een keuze gemaakt te worden wie welke dag en wat voor afstand gelopen wordt. Het is mogelijk dagelijks van afstand te wisselen.
• De Wandel4daagse "Schoorlse Duinen" is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelnemen aan de Wandel4daagse "Schoorlse Duinen" geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
• Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Stichting Sportwandelschool Hoorn / Westfriesland worden bepaald.
• Inschrijfgelden en betalingen voor extra bestellingen worden alleen terugbetaald als voor 1 oktober wordt geannuleerd. U dient dit schriftelijk te doen. Er wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
• De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verschoven zou moeten worden.
• Bij afgelasting of verschuiving door overmacht meer dan drie dagen voor aanvang evenement zullen de individuele inschrijfgelden worden doorgeschoven naar de volgende editie; bij afgelasting of verschuiving door overmacht drie of minder dagen voor aanvang evenement zullen deze individuele inschrijfgelden vervallen aan de organisatie.
• De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
• Het is toegestaan (huis)dieren en kinderwagens mee te (doen) voeren. Huisdieren dienen wel aangelijnd te zijn.
• Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Wandel4daagse "Schoorlse Duinen" onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
• Met het inschrijven voor de Herfstwandel 5-Daagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
• Stichting Sportwandelschool Hoorn / Westfriesland is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.
• Stichting Sportwandelschool Hoorn / Westfriesland behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Wandel4daagse "Schoorlse Duinen" geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Sportwandelschool Hoorn / Westfriesland kan worden verwacht.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Sportwandelschool Hoorn / Westfriesland.